Buail leis an bhFoireann

Meet the team long

 

 

roisin

Róisín McGuire ina Príomhoide Coláiste ag Coláiste na Cosanta Sibhialta. Bhain sí Céim in Oideachas agus Oiliúint amach ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2009. Thosaigh Róisín ag obair i mBrainse na Cosanta Sibhialta in 2004 mar Theagascóir agus ceapadh mar Phríomhoide Coláiste í in 2010. Is paraimhíochaineoir í ar Chlár PHECC agus tá sí mar ionadaí faoi láthair thar ceann Chosaint Shibhialta agus eagraíochtaí deonacha eile ar Choiste Chaighdeáin Oideachais agus Oiliúna PHECC. Taobh amuigh de Chosaint Shibhialta, is maith le Róisín tumadóireacht SCUBA agus tá tumadh déanta aici timpeall ar chósta na hÉireann agus thar lear.

 

 

 

 

 

 

Eoin

Eoin Costello: Thosaigh Eoin ag obair i gCosaint Shibhialta i bhFeabhra 2013, ag bogadh ón Roinn Coimirce Sóisialaí. Tá a shaol gairmiúil go dtí seo caite aige sa tSeirbhís Shibhialta agus Phoiblí ó bhain sé céim amach in Ollscoil Luimnigh. Tar éis dó BA (Onóracha) i Riarachán Poiblí a bhaint amach, d’oibrigh Eoin ina dhiaidh sin ar feadh os cionn 5 bliana le FÁS, an tÚdarás Oiliúna agus Fostaíochta mar a bhí, SOLAS anois. Chaith sé roinnt blianta ansin in Acmhainní Daonna agus in Oiliúint agus Forbairt. Tá cáilíocht ag Eoin chomh maith in Oiliúint agus Forbairt agus tá sé cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Tá Eoin sa bhliain deiridh de Dhioplóma Gairmiúil sa Bhreisoideachas in OÉ Gaillimh faoi láthair. Ó thosaigh sé ag obair i gCosaint Shibhialta, rinne Eoin go leor oibre san eagraíocht ar chúrsaí Tarrthála Swiftwater a chur i bhfeidhm go náisiúnta.

 

 

Gerard Murphy Bio Image

Gerard Murphy: Thosaigh Ger ag obair linn ag tús 2013, agus d’oibrigh sé ar dtús san earnáil phríobháideach sula ndeachaigh sé ag obair leis an bhFoireann Acmhainní Daonna sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí in 2001. Dhírigh sé ar dtús ar Fhorbairt Chorparáideach sular bhog sé chuig Oiliúint agus Forbairt agus Míchumas. Áirítear le roinnt buaicphointí dearadh agus tabhairt isteach Samhail Earcaíochta D.O.R.A.S. agus ina dhiaidh sin threoraigh sé an eagraíocht le bheith ar an gcéad roinn rialtais chun an Gradam Feabhas trí Inrochtaineacht de chuid an Údaráis Náisiúnta Míchumais a bhaint amach. D’aithin FÁS obair Ger in oiliúint agus forbairt ina dhiaidh sin nuair a bronnadh an Gradam Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe ag Leibhéal Platanaim air (NSAI anois). Tacaíonn sé go láidir le foghlaim roinnte agus úsáid TFC chun oideachas a dhaonlathú; chuidigh Ger le réimse eagraíochtaí lena n-áirítear Alliance Health Care, Hertz Europe, Fónua, an tSeirbhís Chúirteanna agus Ard-Mhúsaem na hÉireann.

Tá cáilíochtaí aige i réimse na foghlama agus na forbartha, bhain sé céim BA (Onóracha) amach ar dtús i Staidéir Áitiúla agus Pobail, agus chuaigh sé ar ais chuig OÉM chun Máistreacht sa Litríocht a bhaint amach in 2010. Tá Ger cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus tá sé ina chomhalta den Institiúid Chairte um Fhorbairt Pearsanra. Taobh amuigh de Chosaint Shibhialta is staraí Sóisialta agus Seandálaíochta é Ger agus suim ar leith aige i gContae Uíbh Fhailí roimh an ngorta mór.